regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Actum sp. z o.o. sp.k.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Zasady korzystania z Usługi przez Użytkownika zostały określone w niniejszym regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia umowy o udostępnianie nowoczesnego systemu informatycznego umożliwiającego automatyzację wymiany informacji oraz umowy o administrowanie lub zarządzanie budynkiem którego użytkownik jest współwłaścicielem.
 2. W przypadku sprzeczności postanowień regulaminu świadczenia Usługi z postanowieniami umowy o administrowanie lub zrządzanie lub z postanowieniami umowy o udostępnianie nowoczesnego systemu informatycznego umożliwiającego automatyzację wymiany informacji stosuje się warunki regulaminu świadczenia Usługi.
 3. Definicje:
  • Actum - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu, tj. Actum sp. z o.o. sp.k., którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: http://www.actum.pl;
  • użytkownik - podmiot korzystający z Usługi w okresie testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie Usługi lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa lub podmiot który został przez użytkownika upoważniony do korzystania z Usługi;
  • usługa - umożliwienie korzystania z Internetowej Obsługi Kontrahenta przez użytkownika oraz z innych usług elektronicznych świadczonych przez Actum, na warunkach opisanych niniejszym regulaminem;
  • specyfikacja usługi - charakterystyka usługi oferowanej i świadczonej przez jej usługodawcę;
  • opłata abonamentowa - uiszczane przez użytkownika wynagrodzenie jedynie za usługi świadczone na podstawie zawartej umowy, w zakresie określonym umową; wynagrodzenie to nie obejmuje w szczególności kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do usługi, opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z usługi, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego użytkownika,
  • okres abonamentowy - okres rozliczeniowy, za który użytkownik dokonał płatności wynagrodzenia Actum z góry, określony w ofercie Actum, tożsamy z okresem na jaki zostaje udzielony dostęp do usługi użytkownikowi.

§2 Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi poprzedzone jest rejestracją Usługi. Rozpoczęcie świadczenia Usługi na rzecz użytkownika (o ile jest to możliwe), następuje niezwłocznie po akceptacji formularza rejestracyjnego, o czym użytkownik zostanie poinformowany na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym, na okres testowy 14 dni. Okres testowy służy zapoznaniu się przez Użytkownika z funkcjonalnością Usługi.
 2. Zakres świadczenia usługi w okresie testowym może zostać przez Actum ograniczony do pakietu testowego określonego w specyfikacji usługi.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy Actum pierwszej opłaty abonamentowej w pełnej wysokości, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Wysokość pierwszej opłaty abonamentowej wynika z cennika obowiązującego w dniu rejestracji, zaś w przypadku opłat abonamentowych za kolejne okresy abonamentowe z cennika obowiązującego w 21. dniu przed zakończeniem poprzedniego okresu abonamentowego. Wszelkie późniejsze zmiany cennika nie mają wpływu na wysokość opłaty abonamentowej za dany okres abonamentowy i będą miały zastosowanie jedynie do następnego okresu abonamentowego.
 5. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, jeśli inny okres obowiązywania umowy nie wynika z regulaminu konkretnej usługi.
 6. Actum jest uprawnione do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień Actum, które wynikają z ustawy, o której wyżej mowa.
 7. W trakcie rejestracji usługi Użytkownik podaje wymagane przez Actum dane, zgodnie z rzeczywistością, do których należą:
  1. nazwisko i imiona,
  2. pełna nazwa firmy oraz numer NIP, jeżeli użytkownik jest przedsiębiorcą,
  3. adres zamieszkania lub adres siedziby,
  4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
  5. adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z użytkownikiem.
 8. Actum jest uprawnione do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi lub też odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik poda dane żądane przez actum pl. niezgodnie z rzeczywistością,
  2. Actum uprzednio rozwiązał umowę o administrowanie lub zarządzanie budynkiem którego Użytkownik jest współwłaścicielem,
  3. zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi,
  4. zachodzi obawa, że za pomocą usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne,
  5. uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Użytkownik korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem,
  6. Użytkownik naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.
 9. Z chwilą rejestracji Użytkownik oświadcza, iż:
  1. zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy,
  2. wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które Actum zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, jak i przekazywania tych danych podmiotom wskazanym przy rejestracji,
  4. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Actum , informacji handlowych o nowych usługach Actum oraz jej partnerów.
 10. Użytkownik w wyniku rejestracji otrzymuje login oraz hasło.
 11. Aby móc korzystać z Usługi, Użytkownik musi korzystać z otrzymanego loginu oraz hasła, za pośrednictwem platformy udostępnionej przez usługodawcę pod następującym adresem: http://www.actum.pl.

§3 Płatności

 1. Użytkownik dokonuje zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w terminie 14 dni od dnia rejestracji, na rachunek bankowy Actum. Umowa nie zostaje zawarta, jeśli płatność pierwszej opłaty abonamentowej nie zostanie dokonana do ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez Actum.
 2. Datą zapłaty jest zawsze data uznania rachunku bankowego Actum pełną kwotą wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Użytkownika.
 3. Actum poinformuje Użytkownika o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej, w terminie 14 dni za pośrednictwem wykorzystywanej usługi.
 4. W przypadku braku płatności w zastrzeżonym terminie, Actum będzie uprawnione do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika. Brak płatności w kolejnym terminie 7 dni spowoduje wygaśnięcie umowy z upływem tego terminu.

§4 Wykonywanie umowy

 1. Właściwe świadczenie usług wymaga od Użytkownika dostępu do zasobów sprzętowych oraz oprogramowania, określonych w specyfikacji usługi.
 2. Użytkownik może dokonać konfiguracji usługi w zakresie określonym w jej specyfikacji i dokumentacji, w szczególności w zakresie wprowadzenia zabezpieczeń innych niż standardowe. Actum nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowanie instalowane przez Użytkownika.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki użycia oprogramowania i jego konfiguracji w zakresie nieokreślonym w specyfikacji usługi.
 4. Użytkownik nie może korzystać z usługi:
  1. w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Actum,
  2. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
  3. w celu przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  4. w celu utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie) lub których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy,
  5. w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Actum,
 5. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z usług w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich.
 6. Actum zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Użytkownik uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia umowy. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów usługi, Użytkownik zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
 7. Actum zapewnia Użytkownikowi możliwość zakończenia korzystania z usługi w każdej chwili, co jednak nie powoduje zakończenia bytu prawnego umowy, do czego jest niezbędne wypowiedzenie umowy o administrowanie lub zarządzanie budynkiem którego Użytkownik jest współwłaścicielem z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 8. Szkoda poniesiona przez Użytkownika, za którą Actum na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Użytkownika korzyści. Wysokość roszczenia Użytkownika nie może przekraczać kwoty rocznej opłaty abonamentowej za świadczenie usługi, która jest przedmiotem roszczenia.
 9. W każdym przypadku Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Użytkownika, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług.
 10. Internetowa Obsługa Kontrahenta umożliwia monitoring użytkowników korzystających z usługi.
 11. W czasie realizacji Usługi nie są gromadzone dane podlegające ustawie o ochronie danych osobowych, za wyjątkiem danych osobowych niezbędnych do zidentyfikowania Użytkownika oraz właściwego świadczenia Usługi.
 12. Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i zablokować dostęp usługi w każdym czasie.

§5 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do używania loginu i hasła otrzymanego od usługodawcy.
 2. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym używaniem loginu lub hasła lub spowodowanych korzystaniem z usługi niezgodnie z zaleceniami umieszczonymi w specyfikacji usługi.
 3. Actum nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Użytkownika loginu lub hasła dostępowego do usługi osobom trzecim, czy też działaniem siły wyższej.
 4. Oprócz sytuacji określonych w regulaminie Actum zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Internetowej Obsługi Kontrahenta również w przypadku:
  1. zainstalowania Skryptów monitorujących lub Skryptów kontaktu niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz normami obyczajowymi,
  2. naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy o udostępnianie nowoczesnego systemu informatycznego umożliwiającego automatyzację wymiany informacji lub umowy o administrowanie lub zarządzanie budynkiem którego Użytkownik jest współwłaścicielem,
  3. wystąpienia okoliczności określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  4. naruszenia któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu.
 5. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z Usługi, co pozostaje bez wpływu na okres abonamentowy oraz okres zawartej umowy o administrowanie lub zarządzanie budynkiem którego użytkownik jest współwłaścicielem, bez prawa żądania zwrotu części opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres abonamentowy Usługi.

§6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
  1. Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Reklamacja winna zostać przesłana na adres usługodawcy wskazany pod adresem: http://www.actum.pl;
 3. Actum rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Użytkownikowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.
 4. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w punkcie poprzedzającym Actum powiadomi Użytkownika przesyłając informację o nowym terminie rozstrzygnięcia reklamacji.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności wskazywania przyczyny. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej. W przypadku wypowiedzenia powodującego rozwiązanie umowy przed upływem okresu abonamentowego Użytkownik będzie uprawniony do żądania zwrotu kwoty części niewykorzystanej, a zapłaconej opłaty abonamentowej, w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu abonamentowego. Prawo do wypowiedzenia umowy przez Użytkownika może zostać ograniczone postanowieniami umowy o administrowanie lub zarządzanie budynkiem którego użytkownik jest współwłaścicielem
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej actum.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Actum.
 3. Actum może w trakcie trwania umowy wydać nowy regulamin świadczenia usług albo dokonać zmiany treści regulaminu lub regulaminów konkretnych usług, m.in. w przypadku:
  1. dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
  2. zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
  3. zmiany warunków świadczenia usług innych podmiotów, w szczególności rejestratorów domen,
  4. zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,
  5. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
  6. siły wyższej,
  7. zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Actum, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne,
  8. zmiany podmiotu świadczącego inną usługę, w szczególności rejestratorów domen,
  9. zmian formalno-organizacyjnych po stronie Actum.
 4. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Actum zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem Internetowej Obsługi Kontrahenta lub innej usługi.
 5. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowych regulaminów wchodzą w z dniem publikacji na stronie internetowej http://www.actum.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Actum w ramach świadczenia Usługi.
 6. Postanowienia końcowe znajdują odpowiednie zastosowanie również w przypadku zmian w specyfikacjach usług, powodujących ograniczenie ich dotychczasowej funkcjonalności oraz zmian w cenniku, w przypadku podwyższenia każdej kolejnej opłaty abonamentowej.
 7. Do umów zawartych z Actum zastosowanie znajduje polskie prawo.
 8. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami regulaminu.
 9. Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące Usługi stanowią wyłączną własność Actum.

Gdynia, dnia 6.03.2014 roku,
Prezes Zarządu
Monika Klusek

Cennik usług świadczonych drogą elektroniczną przez Actum

 1. Opłata za udostępnienie systemu IOK Użytkownikowi – 0 zł,
 2. Opłata za korzystanie z systemu IOK przez Użytkownika – 0 zł,
 3. Opłata za rejestrację osoby wskazanej przez Użytkownika – 0 zł,
 4. Pierwsza opłata abonamentowa osoby wskazanej przez Użytkownika – 0 zł,
 5. Kolejna opłata abonamentowa osoby wskazanej przez Użytkownika – 0 zł,
do góry