Zmiany w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków.

2010.07.27

Zmiany w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków.

Informujemy, iż w dniu 29 czerwca 2010r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719).

Zgodnie z nowym rozporządzeniem z dnia 7 czerwca 2010r. właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków są zobowiązani do utrzymywania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, powinny być one poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Dodatkowo węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.

Do obowiązków właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów należy także umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz oznakowanie odpowiednimi znakami, zgodnymi z Polskimi Normami ppoż, miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, drabiny ewakuacyjnej, kluczy do wyjść ewakuacyjnych, drogi pożarowej oraz drzwi przeciwpożarowych.

    
    W obiektach oraz na terenach przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji. Zabrania się m.in.:
- używania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania innych czynników mogących zainicjować zapłon w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo (np. gazy palne oraz ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55oC) - benzyna);
- użytkowania instalacji i urządzeń niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, jeżeli może się to przyczynić to powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia się ognia;
- składowania materiałów palnych w pomieszczeniach piwnicznych, na strychach, w pomieszczeniach technicznych oraz na drogach ewakuacyjnych;
- ograniczania dostępu do dróg ewakuacyjnych poprzez umieszczanie na nich przedmiotów lub instalowanie wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń, zmniejszających szerokość i wysokość tych dróg określoną w przepisach techniczno-budowlanych, a także zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;
- uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, źródeł wody do celów przeciwpożarowych, urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej, krat zewnętrznych i okiennic (zgodnie z przepisami powinny one otwierać się od wewnątrz).