Zaciągnięcie kredytu przez wspólnotę.

2019.03.15

Niedługo zacznie się sezon budowlany. Do części remontów Wspólnoty przygotowywały się od dawna zlecając między inny ekspertyzy, projekty, kosztorysy oraz ustalając źródła finansowania planowanych remontów. W większości przypadków Wspólnoty finansują remonty ze środków funduszu remontowego, dodatkowych wpłat dokonywanych przez członków wspólnoty ale również ze środków pochodzących z kredytu. To ostatnie źródło finansowania staje się ostatnio coraz bardziej popularne we Wspólnotach szczególnie w przypadku remontów bardzo kosztownych.  Bowiem zaciągnięcie kredytu przez Wspólnotę w żadnym stopniu nie wpływa na zdolność kredytową poszczególnych właścicieli ani nie obciąża ich hipoteki. W kwestii zabezpieczenia kredytu banki wymagają udzielenia pełnomocnictwa do rachunku wspólnoty i traktują takie pełnomocnictwo jako wystarczające do zabezpieczenia terminowości spłaty kredytu. Pełnomocnictwo takie w przypadku braku terminowej spłaty umożliwia bowiem bankowi samodzielne ściągnięcie z rachunku wspólnoty należnych mu rat.  Niektóre banki dodatkowo wymagają cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości (części wspólnych) od ognia i innych zdarzeń losowych.

Należy pamiętać, że decyzji o zaciągnięciu kredytu zarząd wspólnoty nie może podjąć samodzielnie . Zaciągniecie kredytu jest czynnością przekraczająca czynności zwykłego zarządu i zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali wymagana jest zgoda większości członków wspólnoty w formie uchwały. Oczywiście każdemu z członków wspólnoty przysługuje prawo zaskarżenia takiej uchwały w trybie przewidzianym przepisami prawa.

Przy podejmowaniu decyzji o remoncie, kredycie czy też zaskarżeniu takiej uchwały należy pamiętać, że obowiązkiem wspólnoty, a wiec i jej członków jest dbanie o stan techniczny nieruchomości i nie doprowadzanie do jego pogarszania, a na pewno niedopuszczalne jest doprowadzenie do sytuacji, gdzie stan techniczny nieruchomość stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia jej użytkowników. Ponadto brak dbałości o swoją nieruchomość może doprowadzić do obniżenia wartości lokali ale również do zwiększenia kosztów eksploatacji lokali.