Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2013.03.18

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą od 1 lipca 2013r. gmina przejmie obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.