Ustawa śmieciowa - nowe przepisy od 1 lipca 2013r.

2012.12.11

1 stycznia 2012r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą samorządy są odpowiedzialne za zbiórkę i zagospodarowanie śmieci. Gminy dostały 18-miesięczny okres przejściowy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013r.

Z dniem 1 lipca 2013 roku gmina przejmie obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych. Dodatkowo gmina będzie zobligowana do odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, a także usuwania odpadów z nielegalnych wysypisk. Gmina zobowiązana będzie również do prowadzenia działań edukacyjnych, a także do całościowej obsługi administracyjnej systemu poboru opłat i kontroli odpadów. Zgodnie z ustawą cała zebrana kwota musi zostać przeznaczona na obsługę systemu. Jeśli okaże się, że w danym roku wpłaty są wyższe niż poniesione wydatki, to w następnym opłata będzie obniżona. Natomiast w przypadku zbyt niskiej kalkulacji, gmina będzie musiała podnieść opłaty w kolejnym roku.

Nie ma metody, która precyzyjnie określałaby ilość śmieci wytwarzanych przez mieszkańca. Ustawa przewiduje wybór spośród czterech sposobów określania stawki za odbiór odpadów komunalnych:
- od ilości osób zamieszkujących nieruchomość (tzw. pogłówne);
- od ilości zużytej wody w nieruchomości (od m³);
- od powierzchni lokalu (od m²);
- jednakowa stawka dla gospodarstwa domowego określona ryczałtowo.

Samorządy miasta Gdyni oraz Gdańska skłaniają się ku opłacie ryczałtowej dla każdego gospodarstwa domowego.

W Sopocie przedstawiono dwa projekty uchwał – jedna dotyczy metody ryczałtowej a druga uzależniona jest od powierzchni mieszkania.

Ustawa nakłada na Radę Miasta obowiązek uchwalenia dwóch stawek opłat - dla śmieci segregowanych oraz dla śmieci niesegregowanych. Znaczna różnica w wysokości obu stawek (od 50 do nawet 100%) wynika przede wszystkim z wyższych kosztów utylizacji odpadów „zmieszanych”, ma też dodatkowo motywować mieszkańców do selekcji odpadów.

Po uchwaleniu przez Radę Miasta stawek opłat, wszyscy właściciele nieruchomości będą musieli złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W imieniu mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zrobią to zarządy. Osobiście deklaracje będą musieli złożyć właściciele domków jednorodzinnych lub współwłaściciele budynków bez zarządu wspólnoty. W przypadku gdy współwłaścicielami są małżonkowie, deklarację wypełni jedno z nich.

Ponieważ nie można wykluczyć pomyłek, zwłaszcza w początkowym okresie działania systemu, firmy wykonujące dla miasta usługę odbioru i przewozu śmieci, zobowiązane będą do bieżących kontroli jakości segregacji odpadów. Kontrole mają zapobiec sytuacjom, w których za śmieci odebrabe jako segregowane, miasto będzie musiało płacić na wysypisku jak za „zmieszane”, czyli więcej. Najwięcej pomyłek związanych z segregacją może się zdarzać w budynkach wielorodzinnych, posiadających wspólne śmietniki. W takim przypadku ustawa narzuca konieczność płacenia wyższej opłaty za dany okres rozliczeniowy.