Termomodernizacja - dofinansowanie z Unii Europejskiej

2013.06.11

Szanowni Państwo,

          Pragniemy Państwa poinformować o powstałych w ostatnim czasie możliwościach finansowania termomodernizacji ze środków Unii Europejskiej. Możliwości te pojawiły się dzięki rozszerzeniu o wspólnoty mieszkaniowe grup docelowych, które mogą ubiegać się o pomoc w ramach inicjatywy JESSICA.

          JESSICA jest inicjatywą stworzoną przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Jest to mechanizm umożliwiający preferencyjne wsparcie finansowe inwestycji na obszarach miast, podejmowanych w celu wspierania rozwoju oraz zwiększenia atrakcyjności przestrzeni miejskiej. Finansowanie inwestycji dla województwa pomorskiego odbywa się w formie pożyczek, które charakteryzują się:
- korzystnym oprocentowaniem;
- długim okresem spłaty;
- możliwością uzyskania karencji w spłacie kapitału maksymalnie do roku od zakończenia inwestycji (jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2015r.)

          Jednym z priorytetowych przedsięwzięć finansowanych w ramach JESSICA będą inwestycje dotyczące energii odnawialnej i poszanowania energii, w tym termomodernizacji. Działania możliwe do realizacji z wykorzystaniem finansowania to m.in. kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych, połączona również z przekształceniem istniejących systemów ogrzewania, w tym przebudowa źródeł ciepła na wykorzystujące odnawialne źródła energii.

          Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w Warszawie, działający jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich, we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. poinformował o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki nie stanowiącej pomocy publicznej, na finansowanie projektów miejskich na terenie Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu, których przedmiotem będzie m.in. kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Pożyczki udzielane na ten cel charakteryzować się będą nie tylko wyjątkowo niskim oprocentowaniem (stopa referencyjna NBP pomniejszona o stały wskaźnik społeczny w wysokości 80%, nie mniej niż 1% w skali roku), ale również brakiem jakichkolwiek opłat i prowizji oraz możliwością sfinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Komitet Inwestycyjny, na podstawie wyników oceny zdolności Inwestora i Projektu, może podjąć decyzję o sfinansowaniu ze środków pożyczki 100% wydatków kwalifikowanych Projektu.

          Przyjmowanie wniosków o pożyczkę ma charakter otwarty i ciągły do wyczerpania środków. Kwota wsparcia pozostała obecnie do wykorzystania wynosi 75 mln zł.