Plac zabaw - porady dla właścicieli

2011.08.19

Plac zabaw dla dzieci – porady dla właścicieli

          Plac zabaw to nieodłączny element dzieciństwa. Rodzice i opiekunowie dzieci wiedzą jak ważny dla prawidłowego rozwoju dziecka jest ruch na świeżym powietrzu i zabawa z rówieśnikami na placu zabaw. Każde dziecko ma prawo do zabawy, dlatego zadaniem rodziców i opiekunów jest pomoc w zabawie, a zadaniem instytucji, które umożliwiają zabawę, ochrona zdrowia i życia dzieci  w trakcie zabawy.
          Wspólnoty mieszkaniowe, które angażują się w tworzenie miejsc zabawy i rekreacji dla dzieci, powinny brać pod uwagę kilka czynników wpływających na bezpieczeństwo użytkowników. Przede wszystkim plac zabaw powinien spełniać wymagania techniczne i normy bezpieczeństwa.
          Plac zabaw usytuowany na nieruchomości należącej do wspólnoty mieszkaniowej nie jest miejscem publicznym (w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane), jest natomiast terenem prywatnym. Plac zabaw jest obiektem zaliczanym do tzw. małej architektury, wyposażonym w urządzenia rekreacyjne i zabawowe. Wykonanie placu zabaw na terenie należącym do wspólnoty mieszkaniowej nie wymaga zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego, ani pozwolenia na budowę. Niemniej projekt wykonania placu zabaw musi spełniać określone wymagania techniczne zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690). Odległość placów zabaw dla dzieci od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10m. Plac zabaw zlokalizowany w odległości mniejszej niż 10m od okien budynków mieszkalnych stanowi naruszenie przepisów prawa budowlanego w zakresie warunków technicznych, jakie powinien spełniać plac zabaw i zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, jest to samowola budowlana. Ponadto zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem, nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4 godziny liczone w dniach równonocy w godz. 10-16, a w warunkach miejskich co najmniej 2 godziny.
          Projekt placu zabaw powinien zostać przygotowany w oparciu o określone wymogi bezpieczeństwa. Urządzenia stanowiące wyposażenie placu zabaw muszą spełniać normy dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, a w szczególności:
- norma PN-EN 1176 – określająca ogólne wymagania bezpieczeństwa urządzeń na placu zabaw;
- norma PN-EN 1177 – która określa wymagania odnośnie nawierzchni amortyzujących upadki stosowanych na placu zabaw.
Normy odnoszące się do bezpieczeństwa placów zabaw obejmują wymagania dotyczące urządzeń i nawierzchni amortyzujących oraz zagadnienia związane z eksploatacją i zarządzaniem placów zabaw. Normy te stanowią wytyczne do zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa i są dokumentami odniesienia dla Inspektorów Nadzoru Budowlanego w trakcie kontroli placów. Poza wymogami norm z grupy 1176 i 1177, place zabaw powinny spełniać wymagania prawa budowlanego oraz ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003r.

Projektowanie placów zabaw


          Przy projektowaniu placu zabaw ważne jest nie tylko spełnienie norm bezpieczeństwa, ale także dostosowanie miejsca i urządzeń do oczekiwań mieszkańców. W związku z powyższym:
- przy projektowaniu placu zabaw wskazane jest wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu i podłoża;
- aby zapewnić bezpieczeństwo zabawy dla młodszych dzieci, należy wydzielić na placu zabaw odpowiednie strefy zabawy, tak by uniemożliwić im korzystanie z urządzeń przeznaczonych dla starszych dzieci;
- należy zadbać o ławki i siedziska dla rodziców i opiekunów dzieci oraz odpowiednie ich usytuowanie, tak by można było kontrolować zachowanie dzieci na placu zabaw;
- należy zamontować śmietniki aby zapewnić ład i porządek na placu zabaw z zachowaniem odpowiedniej odległości od ławek i wejść na plac zabaw;
- należy wykorzystać krajobraz oraz roślinność  dla podniesienia walorów atrakcyjności placu zabaw;
- należy zapewnić strefy cienia poprzez odpowiedni dobór roślinności;
- przy doborze roślinności, należy wziąć pod uwagę kwestię bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw, należy unikać stosowania roślin powodujących alergie, trujących, o ostrych kolcach lub liściach, posiadających trujące owoce;
- plac zabaw powinien być ogrodzony, aby utrudnić wstęp zwierzętom i chronić dzieci przed niebezpieczeństwem samowolnego opuszczenia placu zabaw, szczególnie kiedy plac zabaw jest usytuowany w pobliżu ruchliwych ulic, czy zbiorników wodnych;
- ogrodzenie placu zabaw powinno zostać zamontowane zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1176, rekomendowana wysokość ogrodzenia to 1m, należy przy tym zwrócić uwagę na zabezpieczenie krawędzi ogrodzenia, jakość materiałów i ich wytrzymałość na możliwy wandalizm, czy warunki pogodowe;
- należy zadbać o odpowiednie usytuowanie wejścia na plac zabaw, biorąc pod uwagę kierunek napływu dzieci;
- należy tak zaprojektować bramy wejściowe lub furtki by umożliwić wjazd na plac zabaw służbom ratunkowym;
- bramki wejściowe powinny otwierać się na zewnątrz zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi a teren wokół bramek powinien zostać utwardzony;
- należy zapewnić odpowiedni zestaw urządzeń, który w sposób najbardziej różnorodny zapewni realizację dziecięcej potrzeby aktywności;
- należy zadbać o odpowiednie ustawienie urządzeń na placu zabaw, aby zminimalizować możliwość kolizji, zakleszczenia i upadków;
- należy zapewnić odpowiednie do wysokości urządzeń bezpieczne podłoże.
Kwestie zastosowania odpowiedniej nawierzchni reguluje norma PN-EN 1177, która wymaga by nawierzchnia amortyzująca znajdowała się pod urządzeniami wysokimi (powyżej 600mm). Można zastosować kilka rodzajów nawierzchni. Do najczęściej stosowanych należą:
- nawierzchnie naturalne – darń, gleba (wysokość spadania do 100cm),
- nawierzchnie sypkie z wykorzystaniem takich materiałów jak: kora, wióry, piasek, żwir (minimalna grubość warstwy do 300mm, maksymalna wysokość spadania do 300cm),
- nawierzchnie syntetyczne – powierzchnie dywanowe, kratki gumowe.
Obszar na którym powinna znajdować się nawierzchnia zależy od wysokości urządzeń. Im wyższe urządzenia, tym ważniejsza staje się kwestia zapewnienia bezpiecznego upadku.
    
Koszty utrzymania placu zabaw


          Zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z placu zabaw wynika ze starannego zaplanowania wyglądu placu zabaw i  wyboru odpowiedniego wyposażenia, jak również od nadzoru i regularnych kontroli stanu technicznego placu zabaw. Aby plac zabaw właściwie spełniał swoje funkcje i był bezpieczny dla użytkowników, niezbędne jest ponoszenie wydatków z tytułu utrzymania placu zabaw, a w szczególności:
- częściowych napraw, w tym wymiany ubytków nawierzchni;
- corocznych kontroli podstawowych, przeprowadzanych z udziałem specjalisty;
- wymiany piasku w piaskownicach (2 razy w roku);
- pielęgnacji zieleni;
- wywozu śmieci;
- wymiany ubytków nawierzchni;
- malowania i konserwacji urządzeń;
- wymiany części lub całości uszkodzonych urządzeń.
Utrzymanie placów zabaw należy do obowiązków właścicieli nieruchomości. W przypadku placów zabaw wybudowanych na terenach wspólnot mieszkaniowych wymienione wyżej koszty ponoszą członkowie tych wspólnot w ramach kosztów eksploatacyjnych.