Odpowiedzialność właściciela lokalu za balkon i ogrodzenie

2014.10.21

          Przypominamy, że zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, właściciel jest zobowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie technicznym oraz ponosić wszelkie związane z tym koszty. W skład lokalu wchodzą, oprócz powierzchni mieszkalnych, także pomieszczenia pomocnicze oraz przynależne służące wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych w danym lokalu.
          Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 7 marca 2008r. (sygn. akt  III CZP 10/08) uznał, iż balkon, posiadający dostęp jedynie z danego lokalu oraz służący zaspokajaniu wyłącznie potrzeb mieszkaniowych osób w nim zamieszkałych, stanowi pomieszczenie pomocnicze tego lokalu. W związku z powyższym na właścicielu spoczywa pełna odpowiedzialność za utrzymanie balkonu w należytym stanie technicznym oraz obowiązek ponoszenia związanych z tym wydatków.
          Wspólnotę Mieszkaniową obciążają jedynie koszty remontów i bieżącej konserwacji elementów balkonu trwale połączonych z budynkiem, tj. płyty balkonowej. Dbanie o stan balustrady balkonu, posadzki oraz wszelkich elementów dekoracyjnych, należy do obowiązków właściciela lokalu.
          Zachowanie balkonu w należytym stanie technicznym wiąże się z jego właściwym użytkowaniem, tj. usuwaniem liści oraz innych zanieczyszczeń, odśnieżaniem, dbaniem o drożność odpływów wody deszczowej, usuwaniem grzybów, mchu, porostów oraz roślin porastających jego elementy.
          Należy pamiętać o tym, że właściciel lokalu odpowiada za wszelkie ewentualne zniszczenia w częściach wspólnych budynku lub innych lokalach mieszkalnych spowodowane złym stanem technicznym balkonu, wynikającym z zaniechania przez właściciela jego obowiązków. Informujemy także, iż podobny obowiązek wiąże się z eksploatacją pomieszczeń i powierzchni, do których właściciel posiada prawo wyłącznego użytkowania, w tym ogródków przydomowych ze znajdującymi się na nich elementami, takimi jak parkany i ogrodzenia.