Montaż kominka - wymogi techniczne

2013.10.23

          Posiadanie kominka w mieszkaniu jest marzeniem wielu właścicieli, jednakże należy pamiętać o spełnieniu restrykcyjnych warunków, jakie winny być spełnione przy ich montażu.
          W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników kominków, montaż wkładu kominkowego  musi być zgodny z wymogami polskiego prawa budowlanego, jak również zaleceniami zawartymi w  instrukcji montażu i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Kwestie warunków technicznych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie wymagań technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z rozporządzeniem kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane w budynkach:
- jednorodzinnych,
- mieszkalnych w zabudowie zagrodowej,
- rekreacji indywidualnej,
- niskich budynkach wielorodzinnych (o wysokości do 12m włącznie nad poziomem terenu lub do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie, przy czym parter i  zamieszkane poddasze traktuje się jako kondygnację),
- w budynkach opieki społecznej, opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży, w lokalach gastronomicznych przeznaczonych do produkcji żywności za zgodą właściwego inspektora sanitarnego.

          Na wykonanie kominka i podłączenie go do przewodu kominowego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Pomieszczenie w którym chcemy zamontować kominek powinno mieć kubaturę co najmniej 30m2 (wynika to z przyjętego wskaźnika, że na 4m3 kubatury pomieszczenia musi przypadać 1kW nominalnej mocy cieplnej kominka), musi spełniać wymagania dotyczące wentylacji (art. 150 ust.9) i zapewniony dopływ powietrza do paleniska kominka. Montaż kominka zakazany jest w pomieszczeniach, gdzie zastosowano wentylację mechaniczną.
          Montażu kominka powinna dokonać specjalistyczna firma montażowa z uwagi na konieczność spełnienia wielu norm i zasad prawidłowego sposobu instalacji kominka (m. in. wybór miejsca usytuowania w pomieszczeniu, wybór odpowiedniego rodzaju podmurowania, montaż przewodów kominowych z materiałów niepalnych, instalacja wkładu i wykonanie wlotu powietrza konwekcyjnego i do spalania, montaż kratek wylotu powietrza ciepłego oraz wykonanie prawidłowego połączenia kominka z kominem).
          Ponadto, należy pamiętać o obowiązkowych okresowych przeglądach kominiarskich. Częstotliwość przeglądów i zakres prac reguluje ustawa o prawie budowlanym, a w szczególności art. 62. ust. 1C , który określa, że wszystkie kanały kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) powinny być kontrolowane min.1 raz w roku. Kanały spalinowe powinny być czyszczone min. 2 razy w roku, a kanały dymowe od kuchni węglowych czy piecy kaflowych min. 4 razy w roku.