Koszty ciepła w budynkach wielolokalowych - obowiązek opomiarowania i rozliczania

2014.05.15

Koszty ciepła w budynku – obowiązek opomiarowania i rozliczania

         Informujemy, że w 2014r. wejdzie w życie opublikowana w dniu 14 listopada 2012r. Dyrektywa efektywności energetycznej (2012/27/UE) dotycząca obowiązku rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych. Dyrektywa wprowadza powszechny obowiązek opomiarowania budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz indywidulanego rozliczania kosztów ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla użytkowników lokali, zgodnie ze wskazaniami urządzeń pomiarowych. Dyrektywa zobowiązuje również do stosowania wodomierzy i ciepłomierzy w lokalach, a w przypadku gdy ich zastosowanie nie jest możliwe, do stosowania nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania. Ostateczny termin na wdrożenie przepisów Dyrektywy mija 31 grudnia 2016r.
          Państwa Członkowskie UE, w tym Polska, muszą implementować przepisy Dyrektywy do krajowych przepisów energetycznych. Dyrektywa zobowiązuje je do wydania stosownych regulacji krajowych w terminie 14 miesięcy od wejścia w życie Dyrektywy.
          Obecnie obowiązująca w Polsce ustawa Prawo energetyczne została nowelizowana w 2005r. W 2008r. rozpoczęto prace nad zmianą przepisów, mając na celu wdrożenie do polskiego prawa postanowień poprzednich dyrektyw dotyczących m.in. oszczędności energii, efektywności energetycznej i ograniczania emisji gazów cieplarnianych (Dyrektywy nr 2004/8/WE i 2006/32/WE). Przygotowywany aktualnie projekt nowelizacji ustawy będzie musiał zostać ponownie zweryfikowany pod kątem obecnie obowiązującej Dyrektywy.