Konsekwencje posiadania separatora

2010.07.21

Konsekwencje posiadania separatora

Separatory koalescencyjne są to urządzenia służące do oddzielania substancji ropopochodnych z wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji. Działają na zasadzie koalescencji, czyli łączenia drobnych kropli oleju w większe, tworzące w górnej części separatora warstwę oleju, której wypływ do kanalizacji blokuje automatyczne zamknięcie. Separatory instaluje się wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość skażenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi, w przypadku nieruchomości mieszkalnych są to głównie garaże podziemne, rzadziej parkingi.

 

Częstotliwość wykonywania przeglądów instalacji oczyszczających ścieki, stanowiących element kanalizacji deszczowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006, Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) została określona na raz na pół roku.

 

Firma, która zajmuje się serwisem separatorów, musi posiadać pozwolenie na prowadzenie tego typu działalności w formie decyzji Urzędu Marszałkowskiego, zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, który nadaje jej uprawnienia wytwórcy odpadów. Zobligowana jest także do przekazania do urzędu informacji o sposobie postępowania z wytworzonymi odpadami.

 

Powyższe kwestie regulują szczegółowo następujące akty prawne: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2007, Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2006, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006, Nr 137, poz. 984 z późn. zm.).