porady


 1. Zaciągnięcie kredytu przez wspólnotę.

  Niedługo zacznie się sezon budowlany. Do części remontów Wspólnoty przygotowywały się od dawna zlecając między inny ekspertyzy, projekty, kosztorysy oraz ustalając źródła finansowania planowanych remontów. W większości przypadków Wspólnoty finansują remonty ze środków funduszu remontowego, dodatkowych wpłat dokonywanych przez członków wspólnoty ale również ze środków pochodzących z kredytu . To ostatnie źródło finansowania staje się ostatnio coraz bardziej popularne we Wspólnotach szczególnie w przypadku remontów bardzo kosztownych.  Bowiem zaciągnięcie kredytu przez Wspólnotę w żadnym stopniu nie wpływa na zdolność kredytową poszczególnych właścicieli ani nie obciąża ich hipoteki. W kwestii zabezpieczenia kredytu banki wymagają udzielenia pełnomocnictwa do rachunku wspólnoty i traktują takie pełnomocnictwo jako wystarczające do zabezpieczenia terminowości spłaty kredytu. Pełnomocnictwo takie w przypadku braku terminowej spłaty umożliwia bowiem bankowi samodzielne ściągnięcie z rachunku wspólnoty należnych mu rat.  Niektóre banki dodatkowo wymagają cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości (części wspólnych) od ognia i innych zdarzeń losowych. Należy pamiętać, że decyzji o zaciągnięciu kredytu zarząd wspólnoty nie może podjąć samodzielnie . Zaciągniecie kredytu jest czynnością przekraczająca czynności zwykłego zarządu i zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali wymagana jest zgoda większości członków wspólnoty w formie uchwały. Oczywiście każdemu z członków wspólnoty przysługuje prawo zaskarżenia takiej uchwały w trybie przewidzianym przepisami prawa. Przy podejmowaniu decyzji o remoncie, kredycie czy też zaskarżeniu takiej uchwały należy pamiętać, że obowiązkiem wspólnoty, a wiec i jej członków jest dbanie o stan techniczny nieruchomości i nie doprowadzanie do jego pogarszania, a na pewno niedopuszczalne jest doprowadzenie do sytuacji, gdzie stan techniczny nieruchomość stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia jej użytkowników. Ponadto brak dbałości o swoją nieruchomość może doprowadzić do obniżenia wartości lokali ale również do zwiększenia kosztów eksploatacji lokali. | więcej

 2. Odpowiedzialność właściciela lokalu za balkon i ogrodzenie

  Zgodnie z ustawą o własności lokali, właściciel jest zobowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie technicznym oraz ponosić wszelkie związane z tym koszty. W skład lokalu wchodzą, oprócz powierzchni mieszkalnych, także pomieszczenia pomocnicze oraz przynależne służące wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych w danym lokalu, w tym m.in. balkon. | więcej

 3. Głosowanie we wspólnocie mieszkaniowej przez współwłaścicieli lokalu

            W dniu 12 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą prawo głosu, wynikające z udziału w nieruchomości wspólnej lokalu będącego odrębną własnością, przysługuje niepodzielnie współwłaścicielom tego lokalu.           Do tej pory orzecznictwo w kwestii prawa głosu podczas głosowania wspólnoty, gdy lokal wchodzący w skład nieruchomości jest przedmiotem współwłasności, było niejednoznaczne. Sąd Najwyższy w orzeczeniu odwołał sie do prawa własności, unając, że nieruchomość lokalowa jest niepodzielnym przedmiotem współwłasności. Skoro zaś udział w nieruchomości wspólnej jest z nią związany, zasadnym jest uznanie, że udział w nieruchomości wspólnej przysługujący współwłaścicielom wyodrębnionego lokalu jest niepodzielny. Z uwagi na tę okoliczność, niepodzielne jest także prawo głosu związane z tym udziałem. W rezultacie współwłaściciele odrębnego lokalu, biorąc udział w głosowaniu nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej, mogą oddać tylko jeden jednolity głos. Poniżej link do strony ze szczegółowym objaśnieniem kwestii głosowania z orzeczenia Sądu Najwyższego: http://szulikowski.blog.onet.pl/2014/03/17/glosowanie-we-wspolnocie-mieszkaniowej-przez-wspolwlascicieli-lokalu-uchwala-sn/ | więcej

 4. Koszty ciepła w budynkach wielolokalowych - obowiązek opomiarowania i rozliczania

  Wchodząca w życie w 2014r. Dyrektywna unijna nr 2012/27/UE nakłada na Państwa Członkowskie UE obowiązek wprowadzenia przepisów dotyczących obligatoryjnego opomiarowania budynków i lokali w budynkach wielolokalowych oraz stosowania indywidualnego rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej zgodnie ze wskazaniami urządzeń pomiarowych w terminie do 31.12.2016r. | więcej

 5. Seriws IOK - system elektronicznej prezentacji danych

  Serwis Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK) , został wdrożony przez firmę Actum s.c. w 2010r. w ramach unijnego programu rozwoju społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2012r. został zmodernizowany w celu poprawy funkcjonalności. | więcej

 6. Montaż kominka - wymogi techniczne

  Przepisy prawne dotyczące kwestii montażu kominka w budynkach mieszkalnych. | więcej

 7. Fotowoltanika w Polsce

  Sejmowa komisja gospodarki pracuje nad projektem nowelizacji prawa energetycznego i innych ustaw, w tym ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). | więcej

 8. Termomodernizacja - dofinansowanie z Unii Europejskiej

  Pragniemy Państwa poinformować o powstałych w ostatnim czasie możliwościach finansowania termomodernizacji ze środków Unii Europejskiej. | więcej

 9. Segregacja śmieci

  Zasady prawidłowej segregacji odpadów. | więcej

 10. Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą od 1 lipca 2013r. gmina przejmie obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. | więcej

 11. Ustawa śmieciowa - nowe przepisy od 1 lipca 2013r.

  Od 1 lipca 2013r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina. | więcej

 12. Ustawa śmieciowa - nowe przepisy od 1 lipca 2013r.

  1 stycznia 2012r. weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011r., zgodnie z którą samorządy są odpowiedzialne za zbiórkę i zagospodarowanie śmieci. Gminy dostały 18 miesięczny okres przejściowy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013r. | więcej

 13. Sezon grzewczy - jak uchronić się przed niebezpiecznymi skutkami zaniedbań.

  Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim pojawiły się zagrożenia pożarem oraz zatrucia tlenkiem węgla. Ze wzgledów bezpieczeństwa warto zapoznać się z zasadami właściwej eksploatacji instalacji i urządzeń grzewczych, które pozwolą nam uniknąć groźnych następstw nieprawidłowości działania systemu grzewczego. | więcej

 14. Błędy w eksploatacji mieszkań w sezonie grzewczym jako jedna z przyczyn powstawania wilgoci i zagrzybienia w lokalach.

  W ostatnich latach coraz więcej osób boryka się z problemem wilgoci oraz zagrzybienia w mieszkaniach. Intensyfikację problemu można zaobserwować w okresie wiosennym wskutek niewłaściwej eksploatacji lokalu w trakcie zimowego sezonu grzewczego. | więcej

 15. Dofinansowanie budownictwa energooszczędnego

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje projekt programu dofinansowania do kredytu hipotecznego na zakup lub budowę domu energooszczędnego. Program ma zastąpić od stycznia 2013 roku dotychczasowy program "Rodzina na swoim". | więcej

 16. 29 kwietnia 2012r. weszła w życie nowelizacja prawa o ochronie praw nabywców lokali

  | więcej

 17. Ustawa deweloperska - co nowego w przepisach

  "Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego" wchodzi w życie 29.04.2012r. | więcej

 18. Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami

  Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami - w formie pisemnej czy aktu notarialnego? | więcej

 19. Aktualizacja liczby osób zamieszkujących w lokalu

  Informujemy, iż zmiany w wysokości opłat za wywóz nieczystości są uwzględniane w zaliczce na poczet kosztów utrzymania nieruchomości od nowego miesiąca rozliczeniowego, tj. następującego po miesiącu, w którym dokonano aktualizacji liczby osób zamieszkujących w lokalu. W związku z faktem, iż każda zgłaszana przez Państwa w tym zakresie zmiana wymaga dokonania korekty u dostawcy usług, prosimy o dokonywanie aktualizacji w terminie przynajmniej 2 tygodni przed końcem miesiąca. | więcej

 20. Rękojmia i gwarancja w umowach o roboty budowlane

            W umówach pomiędzy inwestorem a wykonawcą na wykonanie robót budowlanych, stosowane są różne narzędzia zabezpieczające przyszłe roszczenia odszkodowawcze związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania umownego. Inwestor może wykorzystać kary umowne, a także zabezpieczenie w formie rękojmi za wady i gwarancję jakości. | więcej

 21. Gwarancja i rękojmia-obowiązki sprzedawcy, prawa nabywcy

  Jako konsumenci, nabywcy określonych dóbr i praw, powinniśmy być świadomi  swoich uprawnień i odpowiedzialności sprzedawcy, wynikających z umowy kupna-sprzedaży. Rękojmia za wady fizyczne i prawne oraz gwarancja jakości są instytucjami związanymi z umową sprzedaży i mają za zadanie chronić interes kupującego w przypadku wad rzeczy sprzedanej. | więcej

 22. Plac zabaw - porady dla właścicieli

  Plac zabaw usytuowany na nieruchomości należącej do wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z wymogami prawa, powinien spełniać określone warunki techniczne i normy bezpieczeństwa.           | więcej

 23. Plac zabaw dla dzieci

  Plac zabaw dla dzieci stanowi współwłasność właścicieli lokali znajdujących się w budynku usytuowanym na nieruchomości należącej do wspólnoty mieszkaniowej. W związku z tym mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej posiadają określone prawa i obowiązki. | więcej

 24. „Strefa ruchu” na drogach wewnętrznych – nowe przepisy.

  14 maja 2011r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ustanawiające tzw. strefę ruchu. | więcej

 25. Dlaczego warto zadbać o rynny przed zimą.

  System orynnowania jest jednym z najważniejszych elementów elewacji. Dzięki niemu unikamy nieestetycznych oraz groźnych dla izolacji budynku zacieków na ścianach zewnętrznych, a także tworzenia się na podwórku kałuż i podmakania fundamentów. | więcej

 26. Obowiązki współwłaścicieli hali garażowej stanowiącej wyodrębniony lokal użytkowy.

  W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami członków wspólnot mieszkaniowych, na których terenie znajdują się garaże będące wyodrębnionymi lokalami użytkowymi,  spróbujemy w niniejszym artykule przybliżyć kwestie związane z obowiązkami ich współwłaścicieli. | więcej

 27. Który ze sposobów mierzenia powierzchni mieszkania jest korzystniejszy dla kupującego a który dla sprzedającego?

  W chwili obecnej w Polsce funkcjonują dwie w praktyce równorzędne normy, zgodnie z którymi może być obliczany metraż lokalu mieszkalnego. Trzeba pamiętać, że wybór normy, ze względu na istniejące w przepisach różnice, będzie miał znaczący wpływ na wyliczoną powierzchnię naszego mieszkania. | więcej

 28. Zmiany w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków.

  W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem, który ma za zadanie przybliżyć Państwu obowiązujące przepisy przeciwpożarowe. | więcej

 29. Właściciel ma obowiązek udostępnić lokal

  Przypominamy o obowiązku udostępnienia lokalu przez właściciela, jeśli jest to niezbędne w celu przeprowadzenia koniecznych prac konserwacyjnych i remontowych w częściach wspólnych nieruchomości. | więcej

 30. Konsekwencje posiadania separatora

  Właściciele nieruchomości, na których terenie znajdują się separatory substancji ropopochodnych, zgodnie z prawem są zobligowani do zapewnienia ich właściwej eksploatacji, przez co rozumie się okresowe czyszczenie i usuwanie szkodliwych odpadów oraz ewentualne naprawy instalacji. | więcej

 31. Sprzedaż mieszkania a podatki

  Osoby, które sprzedały mieszkania po 1 stycznia 2009 muszą pamiętać o nowym PIT. | więcej

 32. Skutki spuszczenia wody z kaloryfera

  Jeżeli Twój kaloryfer jest podłączony do sieci centralnego ogrzewania, przeczytaj zanim spuścisz z niego wodę. | więcej

 33. Obowiązek czyszczenia kominków zamontowanych w lokalach

  Przypominamy o obowiązku oczyszczania przewodów dymowych (kominki opalane drzewem) lub spalinowych (kominki opalane gazem). | więcej

 34. Działanie termostatu

  Dlaczego nie działa kaloryfer wyposażony w termostat? Czy wyłączono ogrzewanie, a może powstała awaria sieci, o której mnie nie powiadomiono? Zanim zadzwonisz przeczytaj. | więcej

 35. Pocenie się okien

  Na oknie widoczna jest skroplona woda lub rosa. Czy to oznacza, że nastąpił przeciek? Skąd wzięła się para na oknie? Zanim stwierdzisz, że to wada Twojego lokalu przeczytaj. | więcej

do góry