Użytkowanie wieczyste - zmiany od 1 stycznia 2019r.

2018.10.22

W 2019 roku zaczną obowiązywać przepisy nowej ustawy przygotowywanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w zakresie likwidacji użytkowania wieczystego. Z mocy ustawy przekształcenie obejmie użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi, w których co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne.

Na mocy ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zmieni się w prawo współwłasności na rzecz właścicieli domów i lokali położonych na takich gruntach. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie opłat rocznych, przez okres 20 lat. Wysokość opłaty będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia (1 stycznia 2019 r.). Umożliwiono samorządom waloryzowanie opłat rocznych przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS. Dotychczasowi właściciele (Skarb Państwa oraz samorządy, w tym gminy) będą mogli udzielać bonifikat od opłat rocznych.

Podstawę ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowiło zaświadczenie wydawane przez organy reprezentujące dotychczasowych właścicieli gruntów - Skarb Państwa oraz gminy. Wpisy będę wolne od opłat sądowych.

Więcej inofrmacji m.in, na stronie Gazety Prawnej.

Link: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1211576,jak-przesztalcic-uzytkowanie-wieczyste-we-wlasnosc.html