Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej

2015.12.16

"Mądry Polak po szkodzie" – Polisa wspólnoty i polisa lokalu - dlaczego warto wykupić indywidualne ubezpieczenie mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej.

          Każda wspólnota mieszkaniowa powinna posiadać ubezpieczenie, gdyż w przypadku wystąpienia szkód spowodowanych wichurą czy ulewnymi deszczami, koszty usunięcia skutków będą zobligowani ponieść wszyscy członkowie wspolnoty. Należy zauważyć, że ubezpieczenie składników majątku wspólnoty mieszkaniowej nie jest obligatoryjne i nie wynika z obowiązujących przepisów prawa. Od decyzji członków wspólnoty zależy czy ryzyko strat wezmą na siebie czy przejmie je towarzystwo ubezpieczeniowe.
          Decyzję o ubezpieczeniu wspólnotowej nieruchomości podejmują współwłaściciele przy uchwalaniau planu gospodarczego lub podejmując stosowną uchwałę. Na rynku ubezpieczeń działa wiele firm, które oferują ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych, uwazględniające ich specyfikę i sposób funkcjonowania. Od zarządu lub zarządcy wspólnoty zależy zakres i kwota ubezpieczenia bowiem umowę można dopasować do potrzeb danej wspólnoty i jej możliwości finansowych.  
          Należy podkreślić, że polisą objęta jest tylko substancja budynku z wyłączeniem lokali i mienia lokatorów. Wspólnota ubezpiecza tylko części wspólne budynku: dach, elewację, klatki schodowe, korytarze, windy, węzeł C.O, instalacje przed licznikami (wody, gazu, energii), pralnie, wózkarnie, itp. czyli te elementy, które są użytkowane przez wszystkich członków wspólnoty. Z ubezpieczenia wspólnoty można dochodzić roszczeń, jeśli szkoda wynika z zaniedbania lub winy, np. zalanie mieszkania w przypadku nieszczelności dachu. Ubezpieczenie zawarte przez wspólnotę nie obejmuje natomiast skutków zdarzeń losowych zaistniałych wewnątrz mieszkania (tj. w lokalu będącym odrębną własnością) co oznacza, że ubezpieczenie budynku nie pokrywa szkód w lokalach prywatnych (mieszkalnych lub użytkowych) powstałych z winy wlaściciela np. zalanie parkietu w mieszkaniu z powodu nieszczelności pralki. Dlatego ważne jest aby właściciel mieszkania we wspolnocie posiadał wykupioną polisę ubezpieczenia lokalu (na wypadek wystąpienia u niego szkody) wraz z OC (na wypadek gdyby sam był sprawcą szkody).
          OC polisy wspólnoty. Sprawcą szkody może zostać także wspólnota mieszkaniowa w związku z posiadanym mieniem: budynkiem, chodnikiem przylegającym do niego czy obiektami małej architektury (np. plac zabaw). Jedną z dwóch najważniejszych składowych polisy wspólnoty mieszkaniowej – obok ubezpieczenia budynku – jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Polisa OC chroni wspólnotę mieszkaniową przed roszczeniami osób trzecich, jeżeli ta wyrządziła im szkodę i jest zobowiązana do jej naprawienia w myśl obowiązujących przepisów prawa.
Odpowiedzialność cywilna to obowiązek ponoszenia konsekwencji za zdarzenia, czyny, ale też za zaniechanie pewnych działań, bezczynność. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje odpowiedzialności cywilnej: deliktową i kontraktową.
- Odpowiedzialność deliktowa - dotyczy czynu niedozwolonego, wyrządzającego osobie trzeciej lub w jej mieniu szkodę, którą sprawca jest zobowiązany naprawić. Zgodnie z określonymi w kodeksie cywilnym zasadami odpowiedzialności cywilnej deliktowej (art. 415–449 k.c.), odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej zachodzi na zasadzie winy, tj. wskutek działania lub zaniechania albo ryzyka. Zatem aby przypisać wspólnocie winę za zaistniałą szkodę, poszkodowany jest zmuszony dowieść, że istniał związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy szkodą a działaniem bądź zaniechaniem działania przez wspólnotę.
- Odpowiedzialność kontraktowa – jej podstawą jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie określonego zobowiązania – kontraktu, umowy (art. 471 k.c.). Odpowiedzialność kontraktowa dotyczy sfery powierzenia zarządu nad nieruchomością i szkodami wynikającymi z zaniedbania obowiązków wynikających właśnie z zarządzania.