RODO Obowiązek informacyjny

2018.05.25

Szanowni Państwo,

W związku z nowymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, co następuje:

Przetwarzane przez nas dane są potrzebne m.in. do:

- zawarcia i wykonania umowy o usługi, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,

- wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania dokumentacji finansowej czy udzielania odpowiedzi na zapytania (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,

- dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

- marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

- marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

- oraz ewentualnej obsługi konta IOK oraz dopasowanej komunikacji z poszczególnymi Klientami.

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych osobowych członków Wspólnot Mieszkaniowych jest sama Wspólnota Mieszkaniowa, której organem jest Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej. W sytuacji powierzenia zarządzania/administrowania nieruchomością wspólną firmie ACTUM sp. z o.o.sp.k. jesteśmy uprawnieni do przetwarzania powierzonych danych osobowych w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z ustawy o własności lokali, jak również zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania nieruchomości zgodnie z wiążącą nas umową. Oznacza to, że firma ACTUM sp. z o.o.sp.k. jest upoważniona do gromadzenia danych osobowych dotyczących właścicieli nieruchomości w granicach określonych przez art. 28 RODO.

KTO JEST PODMIOTEM PRZETWARZAJĄCYM DANE?

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe członków Wspólnot Mieszkaniowych jest Actum sp. z o.o. sp.k. ul. Kręta 4, 81-575 Gdynia

Nasze dane kontaktowe: biuro.gdynia@actum.pl tel. (58) 664-72-68

Adres korespondencyjny: ul. Kręta 4 81-575 Gdynia

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

- czas trwania umowy,

- czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

- czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

- czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PRAWA NASI KLIENCI?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

- dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),

- sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,

- przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,

- usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt na adres biuro.gdynia@actum.pl

Pozdrawiamy,

Zespół ACTUM